Център за настаняване от семеен тип  „Детска къща КОНКОРДИЯ“/ЦНСТ/ е първата изнесена дългосрочна услуга за деца на фондацията, която се предоставя в уютна еднофамилна къща в кв. "Люлин". ЦНСТ "Детска къща КОНКОРДИЯ" осъществява цялостна грижа за децата, в среда и атмосфера близка до семейната. 

Капацитет и продължителност: услугата разполага с 8 места – 4 за момчета и 4 за момичета. Услугата има дългосрочен характер (от 6 месеца до навършване на пълнолетие). Настаняването се извършва планово по преценка на социално-педагогическия екип и след издаване на Заповед от Дирекция „Социално подпомагане“.

Целевата група на ЦНСТ „Детска къща КОНКОРДИЯ” са деца от възрастовата група 5-18 години, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейство на близки и роднини или в приемно семейство и при които възможността за ползване на краткосрочна услуга (например ЦРДУ и Приют за деца) е изчерпана и трябва да напуснат без реална перспектива и възможност за промяна в семейната ситуация. Децата в ЦНСТ „Детска къща КОНКОРДИЯ“ са смесени по възраст, пол и ниво на автономност.  

BGBGROROMDMDATATDEDE
Maestro, MasterCard, Visa, American Express, Discover, Bank

Facebook YouTube